Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 09 tháng đầu năm 2018
Qua 09 tháng đầu năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ và sự nổ lực của cán bộ, công chức. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thực hiện đạt trên 80% các nhiệm vụ  trọng tâm năm 2018, cụ thể :

Hoạt động kiểm tra vàng trang sức mỹ nghệ lưu thông trên thị trường

Về tổ chức: Chi cục Ban hành Tờ trình số 155/TTr-CTĐC ngày 23/7/2018 về việc đề nghị phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Về dự án Nâng cao năng suất và chất lượng: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1798/KH-UBND ngày 07/5/2018 về việc Triển khai dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Ninh Thuận năm 2018; Tổ chức họp Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng Quốc gia (GTCLQG) tỉnh Ninh Thuận để xem xét kết quả đánh giá trên hồ sơ và kết quả đánh giá tại chỗ của nhóm chuyên gia đánh giá đối với hồ sơ của doanh nghiệp, hoàn tất hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2018 gửi Hội đồng Quốc gia xem xét và đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho 03 doanh nghiệp: Công ty TNHH xây dựng thương mại và sản xuất Nam Thành Ninh Thuận, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố, Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận.

Về ISO: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 691/KH-UBND ngày 21/02/2018 về Triển khai HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2018.

Về thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thanh, kiểm tra 06 cuộc về đo lường (Hàng đóng gói sẵn; Cột đo xăng dầu; Công tơ điện, biến dòng đo lường, biến áp đo lường; cân phân tích, cân kỹ thuật, quả cân; cân ô tô; Taximet) tại 83/88 cơ sở (05 cơ sở không kiểm tra vì đã ngừng hoạt động hoặc đã thay đổi chủ sở hữu) sản xuất kinh doanh với 238 phương tiện đo, lô hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh, kết quả: 01 cơ sở vi phạm về đo lường; Về chất lượng và nhãn hàng hóa: Thực hiện 05 đợt (Hàng đóng gói sẵn; xăng dầu; Thép làm cốt bê tông; Mũ bảo hiểm; Vàng trang sức mỹ nghệ) tại 88 cơ sở sản xuất, kinh doanh và lấy 13 mẫu (05 mẫu xăng sinh học E5 RON92-II, 04 mẫu Thép làm cốt bê tông và 04 mẫu mũ bảo hiểm). Kết quả, tất cả các mẫu thử nghiệm đều đạt yêu cầu; Đã tham gia phối hợp 01 đợt thanh tra chuyên ngành về đo lường đối với hàng hóa đóng gói sẵn theo định lượng tại 08 cơ sở sản xuất, kinh doanh buôn bán HĐGS. Kết quả: tất cả các cơ sở đã kiểm tra đều đạt yêu cầu về đo lường.

Về đào tạo, tập huấn: Phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Đồng Nai tổ chức 03 lớp tập huấn “Nhận thức chung; Đại diện lãnh đạo và thư ký ISO và đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008” cho cán bộ công chức cấp tỉnh; Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức 07 lớp tập huấn nhận thức chung về HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho các cán bộ thuộc các xã, phường, thị trấn; Tổ chức hướng dẫn viết báo cáo tham gia GTCLQG năm 2018 cho 03 doanh nghiệp tham dự.

Về kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm: Đã tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm 3.440 PTĐ và mẫu các loại của 1.336 cơ sở. Trong đó, đạt yêu cầu 3.413 PTĐ; Được Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC) công nhận phòng thử nghiệm đạt yêu cầu của HTQLCL TCVN ISO/IEC 17025:2007 các lĩnh vực Điện – Điện tử, Khối lượng và Lực. (Quyết định số 125/QĐ-AOSC ngày 29/6/2018 về việc công nhận năng lực phòng thử nghiệm và 124/QĐ-AOSC về việc công nhận năng lực phòng hiệu chuẩn); Được ủy quyền lắp đặt, sửa chữa và bảo hành cột đo xăng dầu của 05 nhà sản xuất (Công ty CP Kỹ Phát Lộc, Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Dương, Công ty TNHH Phú Thành Tâm, Công ty CP Kỹ thuật SEEN, Công ty CP Anh Thư).
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn