Công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản năm 2020
Quyết định sô 16/QĐ-CTĐC ngày 19/01/2021
Kết quả thực hiện mua sắm tài sản năm 2020 

Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn