Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (Mã quản lý quốc gia: 2.001501.000.00.00.H43)(Mã: SCN9490)
Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Cơ quan thực hiện 

- Cơ quan thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (địa chỉ số 10, đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh (Số 450, đường Thống Nhất, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Cách thức thực hiện 

- Nộp hồ sơ trực tiếp  hoặc dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (địa chỉ số 44, đường 16/4, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) hoặc gửi qua dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Thuận http://dichvucong.ninhthuan.gov.vn.

- Nộp hồ sơ qua bưu điện: Đối với các giấy tờ yêu cầu bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu thì đề nghị cung cấp bản sao có chứng thực.

Đối tượng thực hiện Tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Thời hạn giải quyết 

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký Chi cục xem xét hồ sơ.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh cấp lại quyết định chỉ định cho tổ chức đánh giá sự phù hợp.

- Trường hợp không đáp ứng yêu cầu, Chi cục có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Phí, Lệ phí         Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục     Tải về

Kết quả thực hiện Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp lại quyết định chỉ định theo quy định tại Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP;

- Bản chính Quyết định chỉ định bị hư hỏng (đối với trường hợp quyết định chỉ định bị hư hỏng).

Yêu cầu điều kiện

Tổ chức đánh giá sự phù hợp có Quyết định chỉ định còn hiệu lực nhưng bị mất, thất lạc, hư hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ hoặc thu hẹp phạm vi chỉ định.

Căn cứ pháp lý

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số ngày 21 tháng 11 năm 2007.

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

- Quyết định số 1662/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn