Tập huấn nhận thức chung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho 07 huyện, thành phố năm 2021
Lê Vũ Như Ý – Phòng QLĐL 

Thực hiện Kế hoạch 508/KH-UBND ngày 01/02/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh năm 2021.

Từ ngày 14/4-23/4/2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân 07 huyện, thành phố tổ chức 07 lớp tập huấn nhận thức chung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho Ban chỉ đạo, tổ thư ký, cán bộ, công chức thực hiện áp dụng ISO của các xã, phường, thị trấn thuộc 07 huyện, thành phố. 
Tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã giúp cho học viên nắm bắt được một số kiến thức chung về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; lợi ích của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong việc áp dụng ISO của đơn vị; tổng quan về những thay đổi cơ bản của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 so với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; hướng dẫn áp dụng thực tế trên tài liệu, chỉnh sửa tài liệu khi chuyển đổi phiên bản; nội dung các công việc ISO cần triển khai trong năm; cách thức thực hiện đánh giá nội bộ, ghi chép vào các biểu mẫu của quy trình ISO, cách thức lưu hồ sơ;  giải đáp vướng mắc khi áp dụng ISO thực tế. 

Bên cạnh đó, tại lớp tập huấn còn giới thiệu để các học viên nắm rõ các cơ sở pháp lý khi xây dựng, áp dụng, chuyển đổi phiên bản ISO và các nội dung cần thực hiện đúng, có hiệu quả để phục vụ cho việc chấm điểm cải cách hành chính. Căn cứ vào các nội dung đó các cơ quan hành chính nhà nước xây dựng và thực hiện việc chuyển đổi phiên bản đúng theo lộ trình và áp dụng HTQLCL một cách có hiệu quả, tránh lãng phí.

Thông qua buổi tập huấn nhắc nhở cho các xã, phường đã được cấp kinh phí chuyển đổi phiên bản phải thực hiện các công việc đối với việc chuyển đổi như: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi; xây dựng quy trình theo tiêu chuẩn mới; tổ chức đánh giá nội bộ; họp xem xét của lãnh đạo; thực hiện việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đúng theo lộ trình Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015, hoàn thành việc chuyển đổi trước ngày 30/6/2021. 

Qua việc tổ chức các lớp tập huấn nhận thức chung về HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp tục duy trì có hiệu quả HTQLCL trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công. Qua đó giúp các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc áp dụng các công cụ, hệ thống quản lý tiên tiến trong việc nâng cao hiệu quả công tác của đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực thi của cán bộ, công chức nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong việc cải cách hành chính tại địa phương./.
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn