Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng tài sản công của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận
Quyết định số 150/QĐ-CTĐC ngày 09/8/2021
Quy chế Quản lý và sử dụng tài sản công của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn