Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng (Mã quản lý quốc gia: 2.000212.000.00.00.H43)(Mã: SCN6339)

Lĩnh vực                              Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Cơ quan thực hiện             Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Cách thức thực hiện           

-Nộp hồ sơ trực tiếp  hoặc dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (địa chỉ số 44, đường 16/4, thành phố Phan Rang –Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) hoặc gửi qua dịch vụ công trực tuyến tỉnh NinhThuận http://dichvucong.ninhthuan.gov.vn.

 Đối tượng thực hiện        

-Cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn nhóm 1 (nếu cơ sở sản xuất, nhập khẩu có nhu cầu công bố dấu định lượng đối với hàng đóng gói sẵn nhóm 1).

-Cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn nhóm 2.

Thời hạn giải quyết 

-Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và họp lệ của hồ sơ: 03 ngàylàm việc.

-Thời hạn bổ sung hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày Chỉ cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gửi thông báo.

-Thời hạn giải quyết sau khi hồ sơ' hợp lệ, đầy đủ: 05 ngày làm việc. 

Phí,Lệ phí                           Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục        Tải về 

Kết quả thực hiện             

Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn có xác nhận của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Thành phần hồ sơ:

Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đónggói sẵn

Số lượng hồ sơ: 02 bản

Căn cứ pháp lý

- Luật Đo lường ngày 11/11/2011;

- Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường;

- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;

- Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng hóa đóng gói sẵn.

Yêu cầu điều kiện:

Cơ sở đáp ứng các điều kiện sau đây được chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn:

Đối với cơ sở sản xuất

l. Đượcthành lập theo quy định của pháp luật.

2. Cổ đủ cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a)Có đủ phương tiện định lượng hàng đóng gối sẵn (đối với cơ sở sản xuấthàng đóng gói sẵn), phương tiện đo để tự đảnh giá sự phù hợp về lượng của hàngđóng gói sẵn (đối với cơ sở thực hiện tự đánh giả sự phù họp về lượng của hàngđóng gói sẵn); các phương tiện đo được định Ảỳ kiểm định, hiệu chuẩn theo quyđịnh;

b) Có mặtbằng làm việc, điều kiện môi trường và điều kiện khác theo yêu cầu quy định.

3. Có đủnhân viên kỹ thuật thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường quy định.

4. Ban hànhvà thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường đối với phương tiện đo, phươngtiện định lượng, việc thực hiện phép đo (sau đây viết tắt là biện pháp kiểmsoát về đo lường) để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàngđóng gói sẵn.

5.Lưu giữ đầy đủ hồ sơ kết quả kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, hồ sơđánh giả kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đống gói sẵn (do cơ sở tựđánhgiá hoặc do cơ quan chứng nhận theo quy định được cơ sở thuê thực hiện).

 Đốivói cơ’ sở nhập khẩu hàng đóng gói sẵn

1. Phải thếhiện dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn nhóm 2.

2. Ban hànhvà thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đolường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn. 



Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn