Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng (Mã quản lý quốc gia: 1.000449.000.00.00.H43) (Mã: SCN6340)

Lĩnhvực                              Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Cơ quan thựchiện             Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Cách thức thực hiện  
- Nộp hồ sơ trực tiếp  hoặc dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (địa chỉ số 44, đường 16/4, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) hoặc gửi qua dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Thuận http://dichvucong.ninhthuan.gov.vn.

Đối tượng thựchiện           
-Cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn nhóm 1 (nếu cơ sở sảnxuất, nhậpkhẩu có nhu cầu công bố dấu định lượng đối với hàng đóng gói sẵn nhóm1).

- Cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn nhóm 2..

Thời hạn giải quyết  - Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ; 03 ngày làm việc.

- Thời hạn bổ sung hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày Chi cục Tiêu chuẩn Đolường Chất lượng gửi thông báo.

- Thời hạn giải quyết sau khi hồ sơ hợp lệ,đầy đủ: 05 ngày làmviệc

Phí, Lệ phí                           Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục      Tải về 

Kết quả thựchiện              Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn.

Hồ sơ:

- Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn.

-Số lượng hồ sơ: 02 bản.

Yêu cầu điều kiện:
Cơ sở đáp ứng các điều kiện sau đây được chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấuđịnh lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn: Đối với cơ sở sản xuất
l. Được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau đây:
a) Có đủ phương tiện định lượng hàng đóng gối sẵn (đổi với cơ sở sản xuất hàngđổng gỏi sẵn), phương tiện đo để tự đánh giá sự phù hợp về lượng của hàng đónggói sẵn (đối với cơ sở thực hiện tự đánh giá-sự phù hợp về lượng của hàng đónggói sẵn); các phương tiện đo được định kỳ kiếm định, hiệu chuẩn theo quy định;
b) Có mặt hằng làm việc, điều kiện môi trường và điều kiện khác theo yêu cầuquy định.
3. Có đủ nhăn viên kỹ thuật thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường quyđịnh.
4. Ban hành và thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường đổi với phươngtiện đo, phương tiện định lượng, việc thực hiện phép đo (sau đây viết tẳt làbiện pháp kiểm soát về đo lường) để bảo đảm yêu Cầu kỹ thuật đo lường đỗi vớilượng của hàng đóng gói sẵn.
5. Lưu giữ đầy đủ hồ sơ kết quả kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, hồ sơđánh giá kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đỏng gỏi sẵn (do cơ sở tựđánh giá hoặc do cơ quan chứng nhận theo quy định được cơ sở thuê thực hiện).
Đối với cơ sở nhập khẩu 
1. Phải thể hiện dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn nhóm 2.
2. Ban hành và thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường để bảo đảm yêu cầukỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn. 
Căn cứ pháp lý
- Luật Đo lường ngày 11/11 /2011;
- Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường;
- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;
- Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Côngnghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng hóa đóng gói sẵn.Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn