Kết quả kiểm tra Nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Công tác kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu giúp tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực TC-Đ-CL nói chung và trong hoạt động kinh doanh xăng dầu nói riêng, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người tiêu dùng.

Thực hiện Quyết định số 202/QĐ-SKHCN ngày 20/12/2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2018. Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) đã ban hành Quyết định số 52/QĐ-CTĐC, ngày 09/3/2018 về việc kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Đã tiến hành kiểm tra từ ngày 14/3 đến ngày 29/3/2018, kết quả: đã kiểm tra tại 23/25 cơ sở. Hai (02) cơ sở không kiểm tra vì đã đổi chủ sở hữu (DNTN La Vang nay là Công ty TNHH xăng dầu Long An Thịnh; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sài gòn Ninh Thuận nay là Cửa hàng xăng dầu số 26 thuộc Chi nhánh xăng dầu Ninh Thuận). Cụ thể như sau:

- Về đo lường:

+ Tính pháp lý phương tiện đo (Cột đo xăng dầu):

Qua kiểm tra tại 23 cơ sở đối với 95 Cột đo xăng dầu (CĐXD) đang sử dụng, kết quả: tất cả 95 CĐXD đều đảm bảo tính pháp lý (có tem, dấu và giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực).

+ Sai số đo lường:

Tiến hành kiểm tra sai số đo lường thực tế đối với 50/95 CĐXD, kết quả:

Tất cả 50 CĐXD đều đạt yêu cầu về sai số đo lường.

- Về chất lượng, nhãn hàng hóa:

+ Hồ sơ công bố và ghi nhãn hàng hóa: Các cơ sở được kiểm tra có lưu hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn, thông tin trên CĐXD phù hợp theo quy định.

+ Lấy mẫu để thử nghiệm chất lượng:

Đã tiến hành lấy 05 mẫu xăng E5RON92-II để thử nghiệm chất lượng, kết quả: tất cả 05 mẫu đều đạt yêu cầu về chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2015/BKHCN.

+ Việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí theo tiêu chuẩn ISO/TS 29001:2010:

Tại thời điểm kiểm tra, đa phần các cơ sở được kiểm tra đã tự xây dựng và công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 9001:2008, tuy nhiên việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng trong thực tế còn bỡ ngỡ, lúng túng. Trong quá trình kiểm tra cũng đã nhắc nhỡ, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh xăng dầu thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng trong kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Thông qua công tác kiểm tra giúp tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nói chung và trong hoạt động kinh doanh xăng dầu nói riêng, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người tiêu dùng.

Võ Đức Chính - Chi cục TC-ĐL-CL

Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn