Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Lộ trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia (TCQG) TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước xây dựng và chuyển đổi sang TCQG TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, hoàn thành trước 30/6/2021.

Tính đến Quý I/2018, toàn tỉnh có 118 cơ quan đã xây dựng thực hiện tự công bố HTQLCL theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và đưa vào áp dụng cụ thể như sau: Cơ quan khối Đảng: 01; Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh: 18; UBND cấp huyện: 07; Cơ quan cấp Chi cục trực thuộc Sở: 14; UBND cấp xã, phường, thị trấn: 49; Cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương: 29.

Ngày 21/02/2018 Bộ khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành văn bản số 419/BKHCN-TĐC về việc lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001: 2015. Theo đó, lộ trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia (TCQG) TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, cụ thể: đối với các cơ quan, tổ chức đã xây dụng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCQG TCVN ISO 9001:2008 thì căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng và chuyển đổi sang TCQG TCVN ISO 9001: 2015 cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, hoàn thành trước 30/6/2021; Đối với các cơ quan, tổ chức lần đầu xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng thì nghiên cứu, áp dụng theo TCQG TCVN ISO 9001: 2015.

Theo Kế hoạch số 691/KH-UBND ngày 21/02/2018 về việc triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh năm 2018 thì hiện tại có 16 xã thuộc các huyện Ninh Sơn (02 xã), Ninh Phước (03 xã), Ninh Hải (03 xã), Thuận Nam  (03 xã), Thuận Bắc (02 xã) và Bác Ái (03 xã) chuẩn bị xây dựng mới trong năm 2018 phải thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015.

Bên cạnh đó Sở Khoa học và Công nghệ cũng phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra và tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị biết để thực hiện theo đúng quy định.

Nguyễn Văn Hoá -  Chi cục TC-ĐL-CL Ninh Thuận
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn