Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gồm: Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng.

a) Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, có trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của đơn vị, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.

b) Phó Chi cục trưởng phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Chi cục trưởng phân công, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về kết quả công tác được giao. Khi Chi cục trưởng vắng mặt, Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy quyền điều hành các hoạt động của Chi cục. 

2. Các phòng chuyên môn thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

a) Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng;

b) Phòng Quản lý Đo lường.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

4. Biên chế:

a) Biên chế công chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc tổng số biên chế hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hằng năm trên cơ sở Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Số lượng người làm việc của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Giám đốc Trung tâm quyết định hàng năm trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức đã được Trung tâm tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật.

5. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm công chức lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn, viên chức lãnh đạo đơn vị sự nghiệp trực thuộc và việc tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương, chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch, điều động, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với công chức trong các phòng chuyên môn thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phân cấp quản lý hiện hành của tỉnh.
Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn