Áp dụng TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2023
Trần Văn Khang - Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL

Sau hơn 8 năm triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 2001:2008 (sau này được nâng cấp thành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015) đã khẳng định vai trò là công cụ quan trọng, hỗ trợ cho các cơ quan hành chính nhà nước trong việc chuẩn hóa quá trình giải quyết công việc, cải tiến phương thức thực thi công vụ với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân có liên quan; minh bạch hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến một nền hành chính hiện đại, dân chủ, trong sạch và vững mạnh. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt góp phần xây dựng Chính phủ ''kiến tạo, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, tận tâm, tận lực, phục vụ nhân dân”. 


Tập huấn đánh giá nội bộ HTQLCL tại UBND T/p Phan Rang –Tháp Chàm năm2022

  Với nhiệm vụ được giao là cơ quan đầu mối triển khai ở địa phương theo phân công tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ (trực tiếp là Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) luôn nhận được sự đồng hành của các cơ quan, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định nói trên một cách mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ và thống nhất trong những năm qua.

Để cụ thể hoá các nội dung triển khai trong năm 2023, Chi cục đã tham mưu Sở KH&CN trình UBND tỉnh ban hành Kế  hoạch số 646/KH-UBND ngày 27/02/2023 Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ  thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (viết tắt là HTQLCL) vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2023 với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tiếp tục thực hiện duy trì, cải tiến HTQLCL đối với 125 cơ quan, đơn vị (trong đó mở rộng phạm vi áp dụng tại 20 cơ quan);

- Tổ chức 02 lớp đào tạo, tập huấn về việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL cho công chức, viên chức của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thành phố đang áp dụng ISO;

- Tổ chức 07 lớp tập huấn kiến thức về đánh giá nội bộ HTQLCL cho cán bộ, công chức các xã, phường, thị trấn thuộc 07 huyện, thành phố;

- Tổ chức 02 Hội nghị đánh giá hiệu quả việc áp dụng HTQLCL trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (01 cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, ngành dọc đóng  tại địa phương và 01 cho UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn);

- Tổ chức kiểm tra hoạt  động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2023 nhằm kiểm soát hiệu quả, hiệu  lực việc áp dụng HTQLCL và  tránh  lãng phí khi xây dựng nhưng không áp dụng một cách triệt để mang lại hiệu quả thiết thực.

Việc triển khai Kế hoạch số 646/KH-UBND áp dụng HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2023 chắc chắn sẽ góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo quy định của Chính phủ; chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao; từng bước tạo lòng tin và sự hài lòng của người dân khi đến cơ quan hành chính nhà nước. Ngoài ra, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản lý, tác nghiệp hồ sơ và là công cụ hỗ trợ đắc lực phục vụ công tác cải cách hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Tin mới
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: Số 10 đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3825105 - Fax: 0259.3825105 - Email: tcdlcl@ninhthuan.gov.vn